5  ส.ค. 2563
ทะเบียนผู้ขายของสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
20  พ.ค. 2563
ร่าง กฎกระทรวง กำหนดเครื่องกำเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ ที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. ....
20  พ.ค. 2563
การลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมแจ้งตรวจสอบคุณภาพเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์
20  พ.ค. 2563
ร่าง กฎกระทรวง กำหนดระยะเวลาในการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทำงการแพทย์ พ.ศ. ....
17  มิ.ย. 2563
การสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเพื่อสร้างการรับรู้ของบุคลากรในสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
31  ม.ค. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การวัดปริมาณรังสีผู้ป่วยจากเครื่องเอกซเรย์ Interventional Radiology "
31  มี.ค. 2563
ประกาศนโยบายการลดใช้พลังงานและประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการลดพลังงาน ของสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15  ต.ค. 2562
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องขอแจ้งอัตราการให้บริการด้านเอกสาร

Calendar

Poll

          survey

 

Stats

Flag Counter

เริ่มนับ 12 มิถุนายน 2558