1  ธ.ค. 2563
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ปริมาณรังสีอ้างอิงการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย
20  พ.ค. 2563
ร่าง กฎกระทรวง กำหนดเครื่องกำเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ ที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. ....
30  พ.ย. 2563
ประกาศสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
28  ก.ย. 2563
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
22  ธ.ค. 2563
เผยแพร่แผนงานสำคัญ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมว
31  ม.ค. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การวัดปริมาณรังสีผู้ป่วยจากเครื่องเอกซเรย์ Interventional Radiology "
31  มี.ค. 2563
ประกาศนโยบายการลดใช้พลังงานและประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการลดพลังงาน ของสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
17  มิ.ย. 2563
การสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเพื่อสร้างการรับรู้ของบุคลากรในสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

Calendar

Poll

          survey

 

Stats

Flag Counter

เริ่มนับ 12 มิถุนายน 2558