โครงสร้างหน่วยงาน

ผู้บริหารสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์


 
ผู้อำนวยการสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์


yootthana                                                                    jinda

                                 นายยุทธนา   บางม่วง                       นายพรเทพ  จันทร์คุณาภาส                      นางสาวอริณญา พงศธรพิศุทธิ์

                                     นักฟิสิกส์รังสี ชำนาญการพิเศษ            นักฟิสิกส์รังสี ชำนาญการพิเศษ               นักฟิสิกส์รังสี ชำนาญการพิเศษ                                                                                รองผอ.ฝ่ายบริหาร                         รองผอ.ฝ่ายวิชาการ                             รองผอ.ฝ่ายบริการ