ประวัติความเป็นมา    

ประวัติสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

พ.ศ. 2505

                     นายแพทย์โรจน์ สุวรรณสุทธิ์ ได้เข้าประชุมเรื่อง Radiation Health ซึ่งจัดโดยองค์การอนามัยโลก ร่วมกับ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศและท่านได้เสนอให้มีงาน Radiation Health ขึ้นในประเทศไทย เพื่อตรวจตรา และควบคุม การใช้รังสีต่างๆ ในด้านสาธารณสุข เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ ของประชาช

พ.ศ. 2506

                      กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินการโดย ได้รับความร่วมมือจากองค์การอนามัยโลก รัฐบาลนิวซีแลนด์ และรัฐบาลไทย เพื่อจัดให้มีงานเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากรังสีขึ้น

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

                      ได้พัฒนาเป็น"กองป้องกันอันตรายจากรังสี" โดยมีแพทย์หญิงลักษณา สามเสน เป็นผู้อำนวยการกองคนแรก

8 กรกฎาคม พ.ศ. 2540

                      ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 34 ก วันที่ 8 กรกฎาคม 2540 เป็น "กองรังสีและเครื่องมือแพทย์"

28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน

                       ได้ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 98 ก (หน้า 70 – 79) วันที่ 28 ธันวาคม 2552 เป็น "สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์"

md