ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานภารกิจ หน้าที่

1. พัฒนาระบบและกําหนดมาตรฐาน การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านรังสี และเครื่องมือแพทย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

2. ตรวจวิเคราะห์และประเมินคุณภาพความปลอดภัยของเครื่องกําเนิดรังสีที่ใช้ในทาง การแพทย์และสาธารณสุข

3. ตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมปริมาณรังสีที่คนใข้ได้รับระหว่างการวินิจฉัยโรคจาก เครื่องกําเนิดรังสีที่ใช้ในทางการแพทย์

4.  ตรวจวิเคราะห์และประเมินปริมาณรังสีบุคคลเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ด้านรังสี และติดตามให้คําแนะนําในการแก้ไขการได้รับรังสีในปริมาณสูง

5. ประเมินความเสี่ยงการได้รับรังสีให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการด้านรังสี

6.  เป็นห้องปฏิบัติการทางมาตรวิทยาด้านรังสี เครื่องมือแพทย์ และเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข

7.  เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ของประเทศ

8.  พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

9.  พัฒนาศักยภาพในการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับชาติด้านการตรวจสอบ คุณภาพเครื่องกําเนิดรังสีที่ใช้ในทางการแพทย์ และด้านรังสีประจำบุคคล

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย