โครงสร้างหน่วยงาน


 ผู้บริหารสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ siri

นายศิริ  ศรีมโนรถ

ผู้อำนวยการสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์


                                   yootthana                                                                     jinda

                                    ายยุทธนา บางม่วง                             นายพรเทพ  จันทร์คุณาภาส                      นางสาวอริณญา พงศธรพิศุทธิ์

                           นักฟิสิกส์รังสี ชำนาญการพิเศษ                        นักฟิสิกส์รังสี ชำนาญการพิเศษ                    นักฟิสิกส์รังสี ชำนาญการพิเศษ 

                                      รองผอ.ฝ่ายบริหาร                                  รองผอ.ฝ่ายวิชาการ                                        รองผอ.ฝ่ายบริการ