ห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาทางรังสีและรังสีรักษา
อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ งานรังสีรักษา รายละเอียด


อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องวัดทางรังสี รายละเอียด


อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ สอบเทียบ เครื่องมือห้องปฏิบัติการ รายละเอียด
SSDL                    therapy


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

- แบบรับ-ส่งเครื่องสำรวจรังสี Survey meter (สำหรับ เครื่องสำรวจรังสี  Survey meter  pocket dosemeter  และ area monitor)