ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ งานรังสีวินิจฉัย รายละเอียด 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มขอรับบริการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์

 
 

                                                                      xray           xray           xray


สามารถติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ E-mail : dmscdiag@gmail.com