กฎหมาย นโยบาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง                                                                 

* กฎหมาย นโยบาย และข้อบังคับ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้   


                                       law            

                                 - อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.2562 ฉบับล่าสุด

                                 - กฏกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2550

                                 - กฎกระทรวงแรงงาน ปี 2547                                                   

 

                                 - มอก. 538-2548

 

                                 - มอก. 625-2554

 

                                 - มอก.1056 เล่ม 1-2556

 

                                 - มอก. 777-2552

 

                                 - มอก. 2084-2552

 

                                 - มอก. 1426-2546

 

                                 - มอก. 1398-2551

 

                                 - มอก. 1773-2548

                                    
                                      - นโยบายคุณภาพ ISO/IEC 9001:2015

 

                                      - มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการให้บริการ

                                      - การรักษาความน่าเชื่อถือในความเป็นกลาง ความสามารถ และความลับ