ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม   form download  


- แบบฟอร์มขอรับบริการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์

- แบบรับ-ส่งเครื่องสำรวจรังสี Survey meter (สำหรับ เครื่องสำรวจรังสี  Survey meter  pocket dosemeter  และ area monitor)


- แบบฟอร์มส่งตัวอย่าง เครื่องมือแพทย์