ช่องทางติดต่อสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข

88/7  หมู่ 4  ถนนติวานนท์  อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี  11000

โทรศัพท์ : 0 2951 0000 - 9

ฝ่ายบริหารทั่วไป  ต่อ 98035, 99855

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ ต่อ 99645, 99646

กลุ่มงานกำกับดูแลเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ ต่อ 99642 หรือ 080 048 7551 - 2

ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ต่อ 99854 หรือ 080 048 7365

ห้องปฏิบัติการรังสีบุคคล ต่อ 99851-3 หรือ 081 825 7412

ห้องปฏิบัติการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ต่อ 99663

ห้องปฺฏิบัติการเครื่องมือแพทย์ 1 ต่อ 99954, 99955

ห้องปฺฏิบัติการเครื่องมือแพทย์ 2 ต่อ 99956, 99770 - 1

ห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาทางรังสีและรังสีรักษา 0 2223 9595

โทรสาร : 0 2951 1027 - 8

Email : brmd.cmp@dmsc.mail.go.th

map