องค์ความรู้ที่จำเป็นบัญชีองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน (Organizational Knowledge)

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

ลำดับที่

รายชื่อ

หมายเหตุ

องค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กร

     องค์ความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กร

1

 

 - พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติพ.ศ. 2559

   - พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติพ.ศ. 2562

 

2

 

-  มาตรฐาน ISO 9001:2015

 

3

 

 - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มอก.1773-2548

 

4

 

-  กฎกระทรวง ฉบับที่ 21(พ.ศ.2560) และ ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

 

5

 

- ISO/IEC: 17043

 

6

- เอกสารเรื่อง ISO/IEC: 17043:2010

 

 

7

- ตัวอย่างการเขียน NC

 

 

8

- ข้อแนะนำในการแก้ไขข้อบกพร่องให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 17025

 

 

9

- ถอดบทเรียนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองฯปี 2560 ของสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

 

 

10

- ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ

 

 

11

- ข้อกำหนดคุณภาพเครื่อง

เอ็มอาร์ไอ

 

 

12

- คู่มือการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์: เครื่องวัดความดันโลหิต

 

 

13

-การประมาณค่าความไม่แน่นอนทางการวัดของเครื่องมือแพทย