การสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเพื่อสร้างการรับรู้ของบุคลากรในสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์การสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเพื่อสร้างการรับรู้ของบุคลากรในสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

17  มิ.ย. 2563