สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ จะดำเนินการจัดซื้อ แก๊สผสมมาตรฐานเอททานอลในอากาศ (Standard Mixture Gases Ethanol Balance in Air) จำนวน 2 รายการสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ จะดำเนินการจัดซื้อ แก๊สผสมมาตรฐานเอททานอลในอากาศ (Standard Mixture Gases Ethanol Balance in Air) จำนวน 2 รายการ

26  ส.ค. 2563