ประกาศประกวดราคาซื้อแก๊สผสมมาตรฐานเอททานอลในอากาศ จำนวน 2 รายการประกาศประกวดราคาซื้อแก๊สผสมมาตรฐานเอททานอลในอากาศ จำนวน 2 รายการ

2  ก.ย. 2563
กำหนดดาวน์โหลดเอกสารในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ของกรมบัญชีกลาง ได้ตั้งแต่วันที่
1 - 10  กันยายน 2563 และกำหนดให้วันที่ 11 กันยายน 2563 เป็นวันยื่นเสนอราคาผ่านระบบ e-GP
ของกรมบัญชีกลาง